Väylävirastolta lisäohjeistusta pakotteiden vaikutuksista hankintoihin

Pakotekirjaukset on lisätty kaikkiin Väyläviraston sopimus- ja tilausmalliasiakirjoihin. Meneillään olevissa tarjouskilpailuissa pakotekirjaukset voidaan viedä lisäkirjeellä osaksi tarjouspyyntöaineistoa.

Toimittajan pitää sopimusten pakote-ehtojen mukaan vakuuttaa, että pakotteita ei ole asetettu

  • toimittajalle
  • toimittajan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttäville henkilöille,
  • toimittajan välittömille tai välillisille omistajille,
  • sellaisille alihankkijoille, jotka osallistuvat sopimuksen mukaisten tuotteiden tai palvelujen toimittamiseen,
  • kyseisten alihankkijoiden hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenille tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa kyseissä alihankkijoissa käyttäville henkilöille eikä
  • kyseisten alihankkijoiden välittömille tai välillisille omistajille.

Toimittaja sitoutuu ilmoittamaan välittömästi tilaajalle, jos pakotteita asetetaan yhdellekään edellä tarkoitetulle taholle, tai jos hankintaan liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä pakotteiden kohteena olevalle taholle.

Toimittaja sitoutuu myös siihen, että sopimuksen mukainen toiminta tai toimittajan ja alihankkijoineen tuottamien tuotteiden tai palvelujen käyttö ei riko pakotteita.

Tilaajan pyytäessä toimittajan on viipymättä annettava tiedot välittömistä tai välillisistä omistajistaan, alihankkijoistaan ja muista edunsaajistaan.

Tilaaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos EU tai YK asettavat toimittajalle tai edellä tarkoitetuille tahoille pakotteita tai hankintasopimukseen liittyvät suoritukset voivat välillisesti tai välittömästi päätyä taholle, jolle on asetettu pakotteita. Toimittaja on velvollinen korvaamaan tilaajalle velvoitteiden rikkomisesta aiheutuneet vahingot, eikä vastuunrajoituksia sovelleta.

Väylävirasto on selvittänyt omien ja ELY-keskusten liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen sopimustoimittajien taustalla olevia tahoja ja sopimuksiin liittyviä alihankkijoita. Tavoitteena on saada tietoa siitä, tarvitaanko toimia EU:n tai YK:n pakotteiden vuoksi. Väylävirasto voi edelleen esimerkiksi pyytää tarkempia tietoja yritysten omistajista ja alihankkijoista pakoteasioiden selvittämiseksi.

Lisätietoa pakotteista: https://um.fi/pakotteet


Lisätietoja

Kari Muhonen

Johtaja, jäsenpalvelut ja aluetoiminta