Ylivoimaisen esteen edellytykset ja reklamointi

Ylivoimainen este / force majeure tarkoittaa ennakoimatonta, odottamatonta ja poikkeuksellista tapahtumaa, joka on riippumaton sopimusosapuolista ja joka estää sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Ukrainan sodasta aiheutuvat seuraamukset voivat täyttää urakoitsijan ylivoimaisen esteen edellytykset.

Kun työmaalla on syntynyt tai syntymässä tilanne, jossa jokin ongelma tai häiriö vaarantaa sopijapuolen oikeudet tai antaa aiheen esittää vaatimuksia, urakoitsijan on tehtävä reklamaatio. Tarkoituksena on kiinnittää reklamaation vastaanottajan huomio tapahtuneeseen tai odotettavissa olevaan tapahtumaan. Reklamaatio on tehtävä viipymättä, eli mahdollisimman pian siitä, kun häiriö on tullut urakoitsijan tietoon. Reklamaation vastaanottajalla pitää olla mahdollisuus muodostaa oma käsityksensä asiasta ja ryhtyä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Reklamaatio tai huomautus tilaajalle tehdään aina kirjallisesti (sähköposti, kirje, merkintä työmaapöytäkirjaan). Reklamointi voidaan hoitaa myös työmaakokouksessa, mutta tällöin on huolehdittava, että reklamaatio tulee kirjattua oikein. Reklamaatiosta on käytävä ilmi reklamaation syy, tekijän vaatimukset tai varaus niiden esittämiseen myöhemmin ja se voi myös ehdotuksen jatkotoimenpiteistä.

Tarkista sopimusehdot

Ylivoimaisen esteen osalta noudatetaan sopimusmääräyksiä. Ylivoimaisen esteen vaikutuksista voidaan sopia sopimuksissa, joten tarkista ensin, mitä sopimuksiin on kirjattu ja toimi sen mukaan (esim. ilmoitus tilaajalle).

YSE-urakat

Mikäli Ukrainan sodasta aiheutuvilla seuraamuksilla on vaikutuksia työmaiden aikatauluun, tästä on ilmoitettava välittömästi tilaajalle. Urakoitsijalla on tällöin YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan kohtuullinen pidennys sekä korvausta viivästyksestä aiheuttamista keskeytyskustannuksista YSE 50 §:n mukaisesti: tilaaja korvaa urakoitsijalle keskeytyksestä aiheutuneet vartiointikustannukset, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoitokustannukset. Lisäksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle aiheutuneisiin muihin kustannuksiin keskeytysajan työpäivää kohti ensimmäisiltä 5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta, joka lasketaan jakamalla arvonlisäveroton urakkahinta urakka-ajan työpäivien määrällä.

YSEssä ei ole määräyksiä ylivoimaisen esteen vaikutuksesta urakkahintaan, vaan kyse on ainoastaan lisäajasta ja mahdollisista ylimääräisistä lämmitys-, suojaus ym. kustannuksista.

KE-ehdot

Kone- ja kuljetuspalveluiden hankinnan yleisissä ehdoissa (KE-ehdot) on seuraava määräys ylivoimaisista esteistä sopimuksen toteuttamisessa:

Kummallakin sopijapuolella on oikeus purkaa sopimus sellaisen ylivoimaisen esteen ilmaantuessa, joka tuottaa kohtuutonta haittaa sopijapuolelle. Kummallakaan sopijapuolella ei ole oikeutta korvaukseen ylivoimaisen esteen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista tai kustannuksista.

Ei sopimusmääräystä

Mikäli ylivoimaisen esteen vaikutuksesta sopimussuhteeseen ei ole sovittu, yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden perusteella voi silti vedota ylivoimaiseen esteeseen, mikäli sopimuksenmukaisen suorituksen täyttäminen on mahdotonta ennakoimattomasta ja ulkoisesta syystä. Ylivoimainen este voi oikeuttaa siihen, että sopimuksenmukainen suoritus viivästyy. Kun ylivoimainen este poistuu, sopimuksenmukainen suoritus pitää tehdä. Ylivoimainen este ei siis automaattisesti vapauta sopimusvelvoitteista tai -vastuusta, vaan pääsääntöisesti oikeuttaa ainoastaan viivästykseen.

Ylivoimainen este ei oikeuta hintojen korotukseen, ellei tästä ole erikseen sopimuksessa sovittu. Myöskään se, että kustannukset nousevat, ei pääsääntöisesti oikeuta urakoitsijaa purkamaan sopimusta, jos sopimuksenmukainen suoritus on edelleen mahdollista tehdä, vaikkakin kalliimmilla kustannuksilla.

Malli reklamaatiosta/ilmoituksesta tilaajalle


1. Malli / YSE

Ilmoitus ylivoimaisen esteen aiheuttamasta urakan viivästyksestä

Väliseemme urakkasopimukseen viitaten ilmoitamme, että Ukrainan kriisin aiheuttamat seuraamukset aiheuttavat urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. (Huom. muokkaa mallitekstiä tarvittaessa.) Urakoitsijasta riippumaton poikkeuksellinen seikka vaikeuttaa huomattavasti urakkasopimuksen velvoitteiden täyttämistä. Ukrainan kriisistä aiheutuvat seuraamukset vaikuttavat urakkasuoritukseemme X:n työmaalla ja saattavat johtaa koko urakan viivästymiseen. Tästä syystä vaadimme urakan suoritusajan pidennystä sekä YSE 50 §:n mukaisia korvauksia.

Tulemme yksilöimään vaatimuksemme lisäajasta ja kustannusten korvauksista heti sen jälkeen, kun viivästyksen vaikutukset työmaan aikatauluun voidaan todeta.

Lisäksi tarvittaessa:
Pyydämme lisäksi tilaajaa neuvotteluun työmaalle yhteisesti sovittuna ajankohtana, jolloin voimme sopia aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.


2. Malli / muu sopimukset

Ilmoitus ylivoimaisen esteen aiheuttamasta viivästyksestä

Väliseemme sopimukseen viitaten ilmoitamme, että Ukrainan kriisin aiheuttamat seuraamukset aiheuttavat urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia suoriutua sopimuksenmukaisista velvoitteista. Kyseessä on urakoitsijasta riippumaton, ennakoimaton ja poikkeuksellinen seikka. Ukrainan kriisistä aiheutuvat seuraamukset vaikuttavat urakkasuoritukseemme X:n työmaalla ja saattavat johtaa urakan viivästymiseen. Tästä syystä vaadimme suoritusajan pidennystä. Yksilöimme vaatimuksen lisäajasta heti sen jälkeen, kun viivästyksen vaikutukset voidaan todeta. Vaadimme myös xx (mahdolliset muut vaatimukset).


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö