Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut

Tämänhetkinen tilanne voi vaikuttaa yritysten mahdollisuuksiin tarjota työtä. Mikäli työnantaja arvioi, ettei töitä ole mahdollista kustannussyistä teettää, vaikka töitä olisi, työntekijöitä on mahdollista lomauttaa. Kyse on taloudellisella perusteella tapahtuvasta lomautuksesta, joka vaatii yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut. Kyse ei ole alalla tavanomaisesta työvoimatarpeen vaihtelusta, jolloin työntekijöillä voisi jättää muutosneuvottelut pitämättä.

Käymme keskustelua Rakennusliiton kanssa mahdollisuudesta poiketa näistä määräyksistä ja tiedotamme, mikäli tulkinnat muuttuvat. Edelleen on mahdollista lomauttaa ilman yt-menettelyä tilanteessa, jossa lomautuksen syynä on alalla tavanomainen työvoimatarpeen vaihtelu eli ns. kausivaihtelu.

Yhteistoimintalain mukaiset muutosneuvottelut koskevat yrityksiä, joiden koko henkilöstömäärä on vähintään 20.

Jos tilanne näyttää epävarmalta, yt-lain mukaiset muutosneuvottelut kannattaa aloittaa mahdollisimman ajoissa, jolloin toimenpiteet on helpompi toteuttaa siinä vaiheessa, kun tilanne sitä vaatii.

Muutosneuvottelut käydään työnantajan ja luottamusmiehen välillä. Jos työntekijöillä ei ole luottamusmiestä eivätkä he halua valita erillistä yt-edustajaa, muutosneuvottelut käydään kaikkien neuvotteluiden kohteena olevien työntekijöiden kanssa yhdessä. Jos työnantajan harkitsema toimenpide koskee yksittäistä työntekijää tai yksittäisiä työntekijöitä, neuvottelut voidaan käydä työnantajan ja asianomaisen työntekijän tai työntekijöiden välillä. Tällöin työntekijällä tai työntekijöillä on kuitenkin oikeus vaatia, että asiasta on neuvoteltava luottamusmiehen läsnä ollessa tai työnantajan ja luottamusmiehen kesken.

Muutosneuvottelut aloitetaan antamalla neuvotteluesitys viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen alkua. Neuvotteluesityksessä kerrotaan, milloin ja missä neuvottelut aloitetaan ja mitkä ovat suunnitellut toimenpiteet. Lisäksi tulee kertoa alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä, periaatteet, joiden mukaan toimenpiteiden kohteiksi joutuvat työntekijät määräytyvät sekä arvio toimenpiteiden toteuttamisajasta. Liitteenä esimerkki kutsusta yt-lain mukaisiin muutosneuvotteluihin, joka toimii samalla neuvotteluesityksenä. Neuvotteluesityksessä kerrotaan suunnitelluista toimenpiteistä ja muutosneuvotteluissa on muistettava, että päätökset saa tehdä vasta, kun muutosneuvottelut on käyty.

Neuvotteluaika on joko kuusi tai kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa riittää, jos

  1. neuvottelut koskevat alle kymmenen työntekijän irtisanomista, lomauttamista, osa-aikaistamista tai työsopimuksen olennaisen ehdon yksipuolista muuttamista,
  2. neuvottelut koskevat lomauttamista enintään 90 päiväksi tai
  3. työnantajan palveluksessa olevien työntekijöiden määrä on säännöllisesti alle 30.

Muissa tapauksissa neuvotteluaika on kuusi viikkoa.

Yt-neuvotteluissa voidaan myös sopia, että neuvottelut käydään nopeammassa ajassa. Neuvottelujen alettua on mahdollista sopia luottamusmiehen kanssa (tai kaikkien työntekijöiden kanssa), että neuvottelut käydään vaikka yhdessä päivässä. Sovittu lyhempi neuvotteluaika on kirjattava pöytäkirjaan.

Neuvotteluista pidetään pöytäkirjaa, johon kirjataan puhutut ja mahdollisesti sovitut asiat. Kun joko lain mukainen tai sovittu lyhyempi neuvottuaika on päättynyt, neuvottelut kirjataan päättyneiksi ja sen jälkeen työnantaja saa tehdä päätökset toimenpiteistä.

Muutosneuvotteluiden päätyttyä on mahdollista antaa lomautusilmoitukset ja lomautuksissa on normaali lomautusilmoitusaika (kaksi viikkoa, jos työsuhde on kestänyt yli 9 kk ja 5 päivää, jos työsuhde on kestänyt enintään 9 kk).

Yt-neuvotteluiden aloittamisesta on ilmoitettava TE-toimistoon. Ilmoitus on tehtävä viimeistään neuvottelujen alkaessa. Neuvotteluista pitää ilmoittaa, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä. Ilmoitus on vapaamuotoinen, mutta se pitää toimittaa kirjallisesti. Ks. lisätietoa: https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/henkiloston-kehittaminen/lomauttaminen

Lomautusilmoitusten antaminen

Infra-alan työntekijöiden lomautusilmoitusaika on vähintään viisi työpäivää, jos työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti alle 9 kuukautta ja vähintään kaksi viikkoa, jos työsuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti 9 kuukautta tai enemmän.

Mikäli työtilanne on epävarma, lomautusilmoitukset kannattaa antaa hyvissä ajoin ja tarvittaessa perua lomautukset tai siirtää lomautusten alkamista. Lomautusilmoituksen voi antaa, vaikka tarkka lomautuksen alkamispäivä ei olisi tiedossa, kunhan lomautuksen alkamiseen on vähintään yllä oleva vähimmäisaika. Työnantaja voi peruuttaa lomautusilmoituksen tai siirtää kerran lomautuksen toimeenpanoa tarvitsematta noudattaa uutta lomautusaikaa. Ilmoitus peruutuksesta tai siirrosta on tehtävä viimeistään työn päättymispäivää edeltävänä työpäivänä. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia lomautuksen siirtämisestä useamman kerran, jolloin lomautuksen alkua voidaan edelleen siirtää, mikäli työtä pystytään tekemään.

Toimihenkilöt

Toimihenkilöiden osalta noudatetaan tes-määräyksiä yt-neuvotteluista ja lomautusilmoitusajoista. Yt-neuvottelut käydään muutoin, paitsi jos kyse on alalla tavanomaisesta työvoimatarpeen vaihtelusta ja työvoimatarpeen vaihtelu on käsitelty vanhan yt-lain mukaisessa henkilöstösuunnitelmassa tai uuden yt-lain mukaisessa työyhteisön kehittämissuunnitelmassa.

Työnantajan on lomauttaessaan toimihenkilön taloudellisista tai tuotannollisista syistä johtuvan työn vähentymisen vuoksi noudatettava vähintään 14 päivän lomautusilmoitusaikaa, jos työsuhde on jatkunut enintään yhden vuoden ja 1 kuukauden lomautusilmoitusaikaa, jos työsuhde on jatkunut yli vuoden. Mikäli työnantajalle lomautusilmoitusaikana ilmaantuu uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttaminen ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Jos lomautusilmoitusaikana ilmaantuu (tilapäistä) työtä, lomautuksen alkamista voidaan siirtää myöhempään ajankohtaan uutta lomautusilmoitusta antamatta. Siirto voidaan suorittaa vain kerran ja enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. Työnantaja ja toimihenkilö voivat myös sopia lomautuksen keskeyttämisestä tilapäisen työn suorittamisen ajaksi, jolloin lomautus jatkuu uutta ilmoitusta antamatta välittömästi työn tekemisen jälkeen. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista ja samalla selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika.


ESIMERKKI KUTSUSTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISIIN MUUTOSNEUVOTTELUIHIN

Aika ja paikka
xx

Kutsutut
xx

Suunnitellut toimenpiteet
Työnantaja suunnittelee toimenpiteitä, joilla reagoidaan Ukrainan sodan aiheuttamaan kustannustason nousuun. Neuvotteluissa käsitellään suunniteltujen toimenpiteiden perusteet ja taloudelliset ja tuotannolliset vaikutukset.

Alustava arvio irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten määrästä
Suunnitellut toimenpiteet voivat johtaa enintään xx työntekijän lomauttamiseen.

Periaatteet, joiden mukaan toimenpiteiden kohteiksi joutuvat työntekijät määräytyvät
Mahdolliset lomautukset toteutetaan työehtosopimuksen vähentämisjärjestyksen mukaisesti.

Arvio toimenpiteiden toteuttamisajasta
Mahdolliset lomautukset toteutetaan vuoden 2022 aikana.


 


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö