Ukrainan kriisi voi vaikeuttaa rakennustyömaiden toimintoja ja voi pahimmillaan jopa keskeyttää käynnissä olevia työmaita. On mahdollista, että työmaalla ei välttämättä ole käytettävissä niitä henkilöresursseja, joita siellä piti olla. Ukrainan kriisin johdosta asetetut sanktiot sekä mahdolliset vastapakotteet voivat myös vaikeuttaa työmaiden ja urakoiden toteuttamista. Tilanne sanktioiden ja vastapakotteiden osalta elää jatkuvasti, eikä niiden välittömiä tai välillisiä vaikutuksia tällä hetkellä ole mahdollista ennakoida. Henkilöresurssien lisäksi tavaroiden ja materiaalien toimitukset voivat vaarantua tai niitä ei ole saatavilla.

Urakoitsijalle Ukrainan kriisistä aiheutuvat seuraamukset voivat täyttää urakoitsijan ylivoimaisen esteen edellytykset. Ukrainan kriisi on YSE 20 §:n a-kohdan tarkoittama ylivoimainen este, jos se aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. Kyseeseen voi tulla myös YSE-ehtojen 20 §:n d-kohdan mukainen ylivoimainen este, eli muu sopijapuolista riippumaton poikkeuksellinen seikka, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitteiden täyttämistä.

Mikäli Ukrainan kriisistä aiheutuvilla seuraamuksilla on vaikutuksia työmaiden aikatauluun, on tästä ilmoitettava välittömästi tilaajalle. Urakoitsijalla on tällöin YSE 20 §:n mukaan oikeus saada urakka-aikaan kohtuullinen pidennys sekä korvausta viivästyksestä aiheuttamista keskeytyskustannuksista YSE 50 §:n mukaisesti.

YSE 23.2 §:n mukaan, jos este ei näytä aivan lyhytaikaiselta, urakoitsijan on ehdotettava tilaajalle neuvottelua ja muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen vahingon määrän vähentämiseksi, sen perusteiden selvittämiseksi ja vahingon suuruuden laskemiseksi.

Ukrainan kriisistä aiheutuvien häiriö/keskeytystilanteiden käsittelyyn on suositeltavaa käyttää katselmusta ja /tai ylimääräistä työmaakokousta, jossa käydään läpi ja dokumentoidaan rakennustyön häiriön/keskeytyksen aikainen tilanne, valmiusaste sekä esimerkiksi sovitaan tarpeellisista jatkotoimenpiteistä ja tilanteen kehittymisen seuraamisesta.

Materiaalitoimitusten osalta Ukrainan kriisin mahdollisesti aiheuttama viivästys voi olla myös RYHT 2000 17 §:n mukainen ylivoimainen este. Este voi kohdata materiaalitoimittajaa, mutta myös tavaran vastaanottajaa. RYHT-ehtojen 16.1. kohdan mukaisesti molemmat osapuolet ovat velvollisia heti ilmoittamaan sopimuskumppanilleen, mikäli toimitusta ei voida täyttää tai tavaraa ottaa vastaan työmaalle sovitusti.

Ilmoituksen tilaajalle voi tehdä esimerkiksi seuraavasti:


Ilmoitus ylivoimaisen esteen aiheuttamasta urakan viivästyksestä

Väliseemme urakkasopimukseen viitaten ilmoitamme, että Ukrainan kriisin aiheuttamat seuraamukset aiheuttavat urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada (HUOM! kerro tässä muutamalla sanalla vaikutuksista, muokkaa mallitekstiä tarvittaessa) työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. Urakoitsijasta riippumaton poikkeuksellinen seikka vaikeuttaa huomattavasti urakkasopimuksen velvoitteiden täyttämistä. Ukrainan kriisistä aiheutuvat seuraamukset vaikuttavat urakkasuoritukseemme X:n työmaalla ja saattavat johtaa koko urakan viivästymiseen. Tästä syystä vaadimme urakan suoritusajan pidennystä sekä YSE 50 §:n mukaisia korvauksia.

Tulemme yksilöimään vaatimuksemme lisäajasta ja kustannusten korvauksista heti sen jälkeen, kun viivästyksen vaikutukset työmaan aikatauluun voidaan todeta.

Lisäksi tarvittaessa:
Pyydämme lisäksi tilaajaa neuvotteluun työmaalle yhteisesti sovittuna ajankohtana, jolloin voimme sopia aiheutuvan viivästyksen kiinnikuromisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.


 


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö