Urakkasopimuksissa voidaan sopia erilaisia ehtoja poikkeus- ja häiriötilanteiden varalla. Mikäli urakkasopimuksessa on sovittu sovellettavaksi rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998, noudatetaan YSEn määräyksiä sellaisenaan, ellei muuta ole sovittu.

YSE 20 §:ssä on määräykset ylivoimaisesta esteestä. 20 §:n mukaisesti urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen pidennys urakka-aikaan, jos urakan sopimuksen mukaisessa ajassa valmistumisen esteenä on puolustustila- tai valmiuslaissa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde tai niihin verrattava seikka, joka aiheuttaa urakoitsijalle huomattavia vaikeuksia saada työntekijöitä ja rakennustavaroita tai muuten estää urakkasuorituksen. Ylivoimaisena esteenä pidetään myös muuta sopijapuolista riippumatonta poikkeuksellinen seikkaa, joka huomattavasti vaikeuttaa urakkasopimuksen velvoitusten täyttämistä ja jota sopijapuoli ei ole voinut ottaa edeltäpäin huomioon ja jonka tuottamaa haittaa hän ei ole voinut kohtuudella poistaa. Jos este kohtaa sellaista urakan täyttämiseksi välttämätöntä rakennustavaroiden hankintaa, jonka urakoitsija voi urakkasopimuksen edellyttämässä ajassa tehdä muualta ilman sanottavaa lisäkustannusta, se ei oikeuta urakka-ajan pidentämiseen. Mikäli este on kohdannut suoritusta sen ollessa jo viivästynyt urakkasopimuksen mukaisesta valmistumisajankohdasta urakoitsijasta johtuvasta syystä, urakoitsijalla ei ole oikeutta urakka-ajan pidennykseen, jollei pidennykseen ole erityisiä perusteita.

YSE 23 §:n mukaisesti urakoitsijan on viipymättä ilmoitettava tilaajalle, jos työmaalla syntyy töiden pysähtymisen tai viivästymisen uhka. Mikäli työt pysähtyvät tai ilmaantuu muu sellainen syy, jonka johdosta urakoitsija katsoo, että hänellä on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä tai kustannusten korvausta, hänen tulee välittömästi ilmoittaa tästä tilaajalle kirjallisesti uhalla, että hän muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin. YSE 23.2 §:n mukaan, jos este ei näytä aivan lyhytaikaiselta, urakoitsijan on ehdotettava tilaajalle neuvottelua ja muita toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen vahingon määrän vähentämiseksi, sen perusteiden selvittämiseksi ja vahingon suuruuden laskemiseksi.

YSE 50 §:ssä on määräykset ylivoimaisen esteen vaikutuksesta urakkahintaan. Jos urakkasuoritus osittain tai kokonaan keskeytyy sopijapuolista ylivoimaisen esteen vuoksi ja siitä aiheutuu urakoitsijalle vahinkoa, tilaaja korvaa urakoitsijalle keskeytyksestä aiheutuneet vartiointikustannukset, lämmitys- ja muut energiakustannukset sekä työmaan suojaus-, huolto- ja hoitokustannukset. Lisäksi tilaaja osallistuu urakoitsijalle aiheutuneisiin muihin kustannuksiin keskeytysajan työpäivää kohti ensimmäisiltä 5 työpäivältä 2 prosentilla ja sen jälkeisiltä työpäiviltä 1 prosentilla urakan keskimääräisestä päiväkustannuksesta, joka lasketaan jakamalla arvonlisäveroton urakkahinta urakka-ajan työpäivien määrällä. Keskeytyksestä aiheutuneita kustannuksia laskettaessa otetaan huomioon urakka-ajan siirtyminen epäedullisempaan tai edullisempaan vuodenaikaan. Urakoitsijalla ei ole oikeutta saada tilaajalta muuta korvausta keskeytyksestä.

Ukrainan sodasta aiheutuvien häiriö- tai keskeytystilanteiden käsittelyyn on suositeltavaa käyttää katselmusta ja/tai ylimääräistä työmaakokousta, jossa käydään läpi ja dokumentoidaan rakennustyön häiriön tai keskeytyksen aikainen tilanne, valmiusaste sekä esimerkiksi sovitaan tarpeellisista jatkotoimenpiteistä ja tilanteen kehittymisen seuraamisesta.

YSE 48 §:ssä on määräykset indeksin vaikutuksesta urakkahintaan. Urakkahinnan sitomisesta indeksiin pitää nimenomaisesti sopia urakkasopimuksessa. Mikäli urakkahinta on urakkasopimuksessa sidottu indeksiin, suoritetaan kukin maksuerä sopimuksessa mainitun suuruisena, mutta tarkistetaan jälkeenpäin heti, kun on saatu lasketuksi sen kuukauden indeksi, jonka aikana maksuerään tai sen osaan oikeuttava työ on valmistunut. Tarkistus suoritetaan siten, että maksuerä suurenee tai pienenee samassa suhteessa, kuin valmistumiskuukauden indeksiluku on suurempi tai pienempi sen kuukauden indeksi lukua, johon urakkahinta on sidottu.

Infra-alalla käytettäviä indeksejä on muun muassa maarakennuskustannusindeksi. Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä. Maarakennuskustannusindeksistä tuotetaan pistelukuja osaindekseittäin sekä panosryhmittäin. Käytettävissä on myös maarakennusalan urakointisopimuksiin soveltuvia M-, K-, S- ja H –indeksejä.

YSE 49 § käsittelee tilannetta, jossa kustannusmuutosten vaikutukset voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa urakkasopimuksissa huomioon kesken urakan. YSE 49 §:n mukaisesti hintamuutokset kesken urakan ovat mahdollisia, jos niistä on urakkasopimuksessa nimenomaisesti sovittu. Jos urakkasopimuksessa ei ole ennakkoon sovittu kustannustason muutosten vaikutuksesta urakkahintaan, valtiovallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä (laki, asetus, valtioneuvoston tai ministeriön päätös) johtuvat kustannusmuutokset otetaan huomioon urakkahintaa lisäävänä tai vähentävänä tekijänä, jos niiden yhteisvaikutus on vähintään 0,5 % arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Lainsäädännöllinen toimenpide voi lisätä tai vähentää kustannuksia, joten siihen voi vedota kumpikin sopimuksen osapuoli.

Edellytyksenä YSE 49 §:n mukaisessa kustannusmuutosten huomioimisessa on, että kustannusmuutosten peruste on syntynyt sopimukseen johtaneen tarjouksen antamisen tai muissa tapauksissa sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, kustannusmuutoksia ei ole tarjousta tai vastaavasti sopimusta tehtäessä voitu ottaa huomioon ja että kustannusmuutokset ovat urakkasopimuksessa sovittuun urakkasuoritukseen välittömästi vaikuttavia. Oikeutta urakkahinnan muutokseen ei edellä mainitulla perusteella kuitenkaan ole siltä osin, kun se tulee korvattavaksi urakkasopimuksen indeksiehdon perusteella (YSE 48 §) eikä myöskään laajemmin kuin voimassa oleva lainsäädäntö sallii. Jos edellä mainittu kustannusmuutos tapahtuu urakka-ajan päätyttyä, ei viivästyksestä vastuussa olevalla sopimusosapuolella ole oikeutta vaatia hyväkseen urakkahinnan lisäystä tai vähennystä.

Euroopan Unioni on kohdistanut Venäjää vastaan erilaisia pakotteita ja näistä säädetään EU:n asetuksissa, jotka ovat Suomessa suoraan velvoittavaa lainsäädäntöä. Jotta urakoitsija voi esittää YSE 49 §:n mukaisia vaatimuksia, kustannusmuutoksen tulee johtua lainsäädännöllisistä toimenpiteistä, eikä esimerkiksi Ukrainan sodasta yleisesti. Lainsäädännöllisten toimenpiteiden vaikutus kustannuksiin tulee pystyä laskemaan ja todentamaan sekä esittämään viimeistään urakan vastaanottotarkastuksessa muiden vaateiden tapaan. Urakoitsijan on tositteilla tai muulla luotettavalla tavalla ilmoitettava kustannusmuutoksien laskemiseksi tarvittavat tiedot sopimuskumppanilleen. Kuten muissakin poikkeustilanteissa, urakoitsijan on syytä huomauttaa tilaajaa YSE 49 §:n mukaisesta tilanteesta viipymättä.

 


Lisätietoja

Tiina Olin

Työmarkkinapäällikkö

Pia Kilpeläinen

Lakiasiainpäällikkö

Mikaela Aaltonen

Lakimies