Venäjän Ukrainassa 24.2.2022 aloittaman sodan myötä monen rakennusmateriaalin ja osan raaka-aineista hinnat ovat nousseet ja niiden saatavuudessakin on paikoin ilmennyt ongelmia. Tällä hetkellä on epävarmaa, miten tilanne kehittyy jatkossa. Lisäksi Ukrainan sodan kaikkia vaikutuksia ei vielä tiedetä.

Materiaali- ja raaka-aineiden kustannusten muutoksista ja mahdollisesta saatavuudesta johtuvalla epävarmuudella voi olla kielteisiä vaikutuksia urakoiden tarjouskilpailuihin ja hankkeiden toteuttamiseen. Erityisesti tiettyihin materiaaleihin kohdistuvalla epävarmuudella on vaikutuksia sellaisissa hankemuodoissa, joissa käytetään kiinteää hintaa kokonaisuuden osalta.

Rakli ry ja Rakennusteollisuus RT seuraavat huolestuneina Ukrainan sodan vaikutuksia rakentamisen markkinaan. Epävarmassa tilanteessa rakentamisen markkinan toimiminen vaatii kaikkien osapuolten hyvää yhteistoimintaa.

Hankkeiden ja urakoiden toteuttamisesta päätettäessä on tärkeää pysähtyä miettimään, miten epävarmuus vaikuttaa, ja miten epävarmuutta voidaan mahdollisesti poistaa tai miten sitä voidaan hallita urakoitsijoiden ja tilaajien kannalta järkevällä tavalla. Oleellista on aina myös huomioida, millä osapuolella on paras mahdollisuus hallita tuotteiden ja materiaalien hinnannousun riskiä hankkeissa, ja siten myös tehdä tarvittavat toimet kustannusten nousun ja muiden saatavuuteen vaikuttavien seikkojen minimoimiseksi. Koska sodan kaikkia vaikutuksia ei tunneta, on hyvä pyrkiä vuoropuhelulla selvittämään kussakin hankkeessa olevat epävarmuustekijät ja niiden vaikutusten laajuus. Hankintalain mukaisissa hankkeissa on lisäksi otettava huomioon hankintalain asettamat rajoitteet siitä, missä vaiheessa muutokset tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee tehdä.

Vain avoimella vuoropuhelulla on mahdollistaa löytää kuhunkin hankkeeseen sopiva järkevä riskinjakomalli epävarmuudesta johtuvien riskien ja mahdollisten urakkakokonaisuuden osien hallitsemiseksi. Rakennusalalla käytössä olevat sopimusmallit tuntevat erilaisia tapoja sopia järkevästä ja kustannustehokkaasta riskinjaosta hankkeiden toteutuskustannuksiin ja aikatauluihin liittyen. Yleispäteviä vastauksia ei ole ja riskinjakomallia valitessa kannattaakin huolella pohtia, mikä malli sopii parhaiten juuri kyseiseen hankkeeseen. Lisäksi kannattaa vuoropuhelulla selvittää mahdolliset rakennusmateriaalien saatavuudessa olevat haasteet.

Keinoja epävarmuuksien hallintaan

Tilanteen hallitsemiseksi käynnistyvissä hankkeissa voidaan tarvittaessa pohtia urakkakokonaisuuksien järjestelemistä uudelleen, urakoiden pilkkomista, toteutusmuotovaihtoehtoja ja erityyppisiä hinnantarkistusmekanismeja osana tilanteen hallintaa. Kussakin urakkakokonaisuudessa menettelyjä on harkittava tarpeen pohjalta juuri kyseisen hetken tilanne, urakkakokonaisuus ja alueelliset tekijät huomioiden. Tilannetta on oleellista käydä markkinavuoropuheluissa perusteellisesti läpi.

Rakennusalan yhdessä kehitetyistä eri toteutusmuodoista löytyy työkaluja riskien ja vastuiden jakamiseen kulloiseenkin tilanteeseen sopivasti. Esimerkiksi yhteistoiminnalliset urakkamuodot, joissa jaetaan kustannusriskiä, voivat olla moneen tilanteeseen toimivia.

Tavanomaisesta hinnoittelusta poikkeavia urakan hinnantarkastusmekanismeja ovat esimerkiksi sitominen indeksiin (esimerkiksi rakennuskustannusindeksi, maanrakennuskustannusindeksi), sitominen osaindeksiin tai muu kustannusten-/ hinnantarkastusmenettely, jolla tietyn osakokonaisuuden hintaa tarkistetaan sovitun menettelyn mukaan urakkahintaa joko lisäten tai vähentäen. Mikäli tarve syntyy, voidaan vaihtoehtona kiinteähintaisessa urakassa olevien vaikeasti kannettavien riskien hallitsemiseen käyttää edellä kuvattuja mekanismeja muun muassa koko urakan tai urakkaosan hinnantarkistamisen osalta. Hinnantarkistusmenettelyissä oleellista on, mihin urakkakokonaisuuden osaan ennustamaton epävarmuus tässä hetkessä liittyy.

Indeksisidonnaisuuden edellytyksenä on, että osapuolet ovat sopineet siitä. Voimassa oleva lainsäädäntö ei rajoita indeksiehdon käyttämistä. YSE 1998 sopimusehtojen 48 § käsittelee tilannetta, jossa osapuolet ovat sopineet indeksin käytöstä.

Indeksin valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota niihin epävarmuustekijöihin (materiaalit, raaka-aineet), joita kyseisessä hankkeessa on, ja valita indeksi, osaindeksi tai muu hinnantarkistusmekanismi sen mukaisesti. Urakkahinnat voidaan esimerkiksi jakaa osiin ja sitoa vain suurinta epävarmuutta sisältävät erät valittuun menetelmään. Valintaan liittyy myös sopiminen hinnan sitomisen ja hinnantarkistuksen ajankohdista.

Hinnantarkistukseen on tärkeää aina liittyä kustannusnousun syiden ja hankinnan yksityiskohtien käsittely avoimelta pohjalta osana hankkeen yhteistoimintaa. Hinnantarkistusmekanismeihin liittyy myös se perusoletus, että hankinnoista vastaava osapuoli tekee kaikkensa urakan aikaisten hinnannousujen minimoimiseksi.

Lopuksi

Edellä kuvatut riskinjakomallit kustannusmuutoksista johtuvien epävarmuuksien hallitsemiseksi voivat olla hyviä keinoja hankkeiden toteuttamisen varmistamiseksi ja vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi. Mikäli hankkeiden toteuttamisessa tarvittavien materiaalien saatavuudessa tunnistetaan esiintyvän ongelmia, olisi sekin hyvä huomioida hankkeen asiakirjoissa. Materiaalien hankinnasta vastuullisen osapuolen pitää pyrkiä jo YSE 1998 ehtojen puitteissa tekemään kaikkensa korvaavien tuotteiden löytämisen ja vahinkojen minimoinnin eteen. Käynnissä olevien hankkeiden osalta osapuolten on hyvä yhdessä neuvotella epävarmuudesta johtuvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Lisätietoja

Risto Aunio, puh. 040 743 1890
risto.aunio@rakennusteollisuus.fi

Mikko Somersalmi, puh. 040 720 7645
mikko.somersalmi@rakli.fi