INFRAn ja RT:n vaikuttamistoimenpiteitä liittyen Venäjän Ukrainassa käymän sodan seurauksiin

Kevyen polttoöljyn veron alentaminen

INFRA on esittänyt yritystoiminnassa käytettävän löpön veron tilapäisestä alentamisesta EU-minimiin. Esitys on toimitettu valtiovarainministerille, työ- ja elinkeinoministerille, liikenne- ja viestintäministerille sekä maa- ja metsätalousministerille sekä ministerien valtiosihteereille ja poliittisille erityisavustajille.

Asiasta on käyty keskusteluja VM:n ja LVM:n kansliapäälliköiden kanssa, ja he ovat asian noteeranneet. Lisäksi asiasta on käyty keskustelu valtiovarainministeriön alaisen varautumisen ministerityöryhmän pääsihteerin kanssa.

INFRAn esitys löpön veroalesta on lähetetty kaikille kansanedustajille sekä heidän avustajilleen. Tämän lisäksi asialla on lähestytty ”tuttuja” kansanedustajia niin INFRAn henkilökunnan, puheenjohtajiston kuin jäsenistönkin suunnasta, keskusteluja ja sähköpostinvaihtoa käyden.

Medianäkyvyyden saamiseksi INFRA hyödynsi mediakonsulttia, joka kontaktoi laajasti medioita aiheeseen liittyen. Teemaan liittyen on lisäksi INFRAssa laadittu seuraavat mediatiedotteet:

Tiedotteiden ja kontaktoinnin perusteella valmisteltuja juttuja on saatu läpi muun muassa Kauppalehteen, Talouselämään, Ilta-Sanomiin, Lapin Kansaan sekä rakentamista ja konealaa seuraaviin lehtiin.

Inframarkkinat 2022 -tapahtumassa 23.3.2022 löpön veroale oli yksi puheenjohtaja Jussi Tuohinon esiin nostamista asioista.

RT:n kehysriihitavoitteissa vankka infrapainotus

Hallituksen kehysriihi järjestetään 5.–6. huhtikuuta. Rakennusteollisuus RT:n yhteiset kehysriihitavoitteet koostuvat käytännössä pelkästään infra-alan tavoitteista.

Löpön hinnan lisäksi kehysriihitavoitteiksi nostettiin muun muassa viime vuonna LVM:n hallinnonalalle päätetyn 110 M€ leikkauksen peruminen sekä parlamentaarisesti valmistellun Liikenne 12 -ohjelman suunnitelmanmukaisen prosessin ja rahoituksen jatkon varmistaminen. Tälle vuodelle päätettyjen hankkeiden jatkon varmistaminen tai vaihtoehtoisesti määrärahojen uudelleen allokoiminen oli myös tapetilla; tämä koskee erityisesti Saimaan kanavan hankkeita, joihin on osoitettu 29,2 M€ määräraha.

Kehysriihitavoitteiden lisäksi valmistelimme yhdessä RT:n kanssa päättäjille jaettavan taustamuistion.

Lue kehysriihitavoitteista laadittu mediatiedote:

Kehysriihitavoitteita on valmisteltu myös laajemman vaikuttajajoukon kanssa. Myös järjestöjen yhteisistä tavoitteista valmisteltiin päättäjämuistio ja mediatiedote:

Kehysriihitavoitteiden osalta INFRA ry:n toimitusjohtaja on ollut MTV:n Uutisaamussa keskustelemassa tiemäärärahoista ja teiden kunnosta. Linkki lähetykseen:

Polttoaineiden ja materiaalien saatavuus ja kustannukset urakoissa

INFRA on viestittänyt tilaajille, että niin suurten urakoitsijoiden kuin pienten konepalveluyrittäjien tilanne on Venäjän sodan seurauksena erittäin vakava.

INFRAn mahdollisuuksia vaikuttaa tilaajiin rajaa kuitenkin kilpailulainsäädäntö. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) varmistaa valvovana viranomaisena muun muassa, että toimialajärjestöt pysyvät niille asetettujen lainsäädännöllisten rajojen sisällä.

KKV tehtävänä on valvoa, että yritykset menestyvät markkinoilla omilla ansioillaan eivätkä kilpailua keinotekoisesti rajoittavan menettelyn tai perusteettomien etujen avulla. Virasto puuttuu kartelleihin ja yrityskauppoihin, jotta hinnat eivät nousisi tai laatu laskisi asiakkaiden vahingoksi.

INFRA on osallistunut yhdessä Rakennusteollisuuden kanssa palaveriin KKV:n kanssa. Viraston kanta oli selvä: kilpailulainsäädäntö on voimassa myös tässä poikkeustilanteessa, vaikka markkinat ovatkin myllerryksissä sodan aiheuttamien häiriöien vuoksi. KKV tarjoaa tarpeen vaatiessa neuvontaa jäsentiedottamisessamme, ja pyydettäessä esittää kantansa heille etukäteen lähetettävään tiedotetekstiin. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään tarvittaessa.

Väylävirasto on tehnyt asiassa jo omia linjauksiaan ja julkistanut niitä uutiskirjeessään:

Väylävirasto tullee tekemään myös muita linjauksia, ja näistä tullaan tiedottamaan niiden julkistamisen jälkeen. Kuntaliitto ja yksittäiset kunnat odottavat Väyläviraston linjauksia ja ainakin osa kaupungeista tullee soveltamaan samoja / samantyyppisiä linjauksia kuin Väylävirasto.

Yritysten tilanne – skenaariotyö ja kysely

Rakennusteollisuus RT:hen kriisin alussa perustettu kaikki rakentamisen toimialat kattava työryhmä päätti käynnistää skenaariotyön, jonka tavoitteena on muodostaa kuva kriisin vaikutuksista, laatia skenaariot sen etenemisestä sekä esittää toimenpiteitä eri skenaarioihin pohjautuen.

Skenaariotyössä on haastateltu kahdenkymmenen RT:n (ml. INFRA) jäsenyrityksen edustajia. Haastattelujen pohjalta järjestettiin perjantaina 25.3. skenaariotyöpaja, johon osallistui jäsenyritysten edustajia myös INFRAsta. Skenaariotyöpajassa käytiin läpi laaditut alustavat skenaariot ja niiden vaikutukset rakennusteollisuudessa. Työpajan aluksi kerrattiin kilpailulainsäädännön vaatimukset ja varmistettiin kaikille osallistujille asiat, joista voi puhua ja joista ei saa puhua.

Skenaariotyön aikataulu on tiukka, ja sen on tarkoitus valmistua huhtikuun alkupäivinä.
Olemme RT:n piirissä yhteistyössä valmistelleet myös kyselyn, jossa yrityksiltä kysytään sodan aiheuttaman shokin vaikutuksista yritystoimintaan. Kysely on vastaavan tyyppinen kuin koronapandemian alussa tehty kysely. Se on lähetetty kaikkien RT:n toimialojen jäsenyrityksille tiistaina 29.3.

Vastauksesi on tärkeä – vastaa muutaman minuutin kyselyyn anonyymisti 6.4. mennessä:

Kyselyn tuloksia hyödynnetään INFRAn ja RT:n vaikuttamistyössä, mutta myös RT:n ja toimialojen hallitusten päätöksenteossa. Kuten koronakriisissä, normaalit tilastotiedot eivät riitä poikkeusoloissa. Tuloksellinen yhteistyö valtion ja viranomaisten kanssa edellyttää, että esityksemme pohjautuvat ajantasaiseen tietoon.

On tärkeää, että saamme mahdollisimman monen jäsenyrityksen vastauksen mukaan. Näin saamme kriittisiä tietoja toimialan tilannekuvan muodostamiseksi ja vaikuttamistyötä varten.

Neuvontaa ja apua on tarjolla – ota yhteyttä!

Oma INFRAan on avattu oma osio, johon on kerätty ja kerätään tilannetietoa ja neuvoja:

Maanantaina 21.3. järjestimme webinaarin ”Miten toimia rakennusurakassa kriisitilanteessa”. Tilaisuudessa läpi käyty materiaali löytyy täältä:

Kaikki INFRAn toimihenkilöt ovat valmiita ja halukkaita neuvomaan jäsenyrityksiä. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät täältä:

 


Lisätietoja

Paavo Syrjö

Toimitusjohtaja

Kari Muhonen

Johtaja, jäsenpalvelut ja aluetoiminta